תקנון החנות   ושירותים אחרים המסופקים דרך האתר

1.    מבוא

1.1.    אתר המפעילה (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו היא קוטונרו טכנולוגיות (להלן: "המפעילה").
1.2.    פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר, ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").
1.3.    הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך היא פונה לכל המינים והמגדרים.
1.4.    מסמך זה הינו חלק מסט מסמכים המפרטים את חובות וזכויות המשתמשים באתר ומפעילי האתר וכוללים את: תנאי השימוש באתר, הצהרת הפרטיות, תקנון החנות. את כל המסמכים הללו ניתן למצוא תחת מידע כללי בתפריט הראשי של האתר.
1.5.    הוראות הצהרה זו מהוות חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין המפעילה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות הצהרה זו. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את סט המסמכים המפורט בסעיף 1.4. יובהר כי אי הסכמה למפורט באחד או יותר מהמסמכים הללו, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.6.    כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לכלל המסמכים המפורטים בסעיף 1.4 ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי מסמכים אלו.
1.7.    לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1.7.1.    המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו חברה, או אדם בן 18 שנה ומעלה
1.7.2.    המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
1.8.    פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר חשובה לנו מאוד ואנו מחויבים לשמרה ולהבטיחה בכל עת ככל האפשר. הצהרת הפרטיות המפורטת כאן כיצד אנו אוספים ומהם השימושים שאנו עושים או עלולים לעשות במידע שנאסף.
1.9.    בהסכימך לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאים של הצהרה זו בביקורך הראשון באתר אתה מאפשר לנו להשתמש בעוגיות בכל ביקור שלך באתר.


2.    מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למשתמש וללמוד מהמשתמש על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.


3.    המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה באתר המפעילה. המפעילה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

4.    המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI, אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. המפעילה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, ובכלל זה המפעילה משתמשת במערכת PCI  לצורך סליקת כרטיסי אשראי.


5.    בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים ו/או שירותים, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים אלה.

6.    יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.


7.    מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

8.    הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות המשתמש. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב המשתמש ולשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם המשתמש מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

9.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה, בעלת מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ככל שהמפעילה תסרב, תודיע היא על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981 (להלן: "תקנות הפרטיות"). על סירובה של המפעילה לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הפרטיות.

10.    רכישה באתר:

10.1.    האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.
10.2.    כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות לרבות גודל, מדייה וכמות. לאחר מכן, יש להקליד בדף ההזמנה פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה" (להלן: "המשתמש").
10.3.    כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול נוסף על עלות הפריטים. מסירת פרטים שגויים במכוון ו/או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ונגד מגישי פרטים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ופליליים.
10.4.    לאחר מילוי טופס ההזמנה יתבצע אימות של פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה וביצוע פעולה מסוג CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה נקלטה במערכת. יודגש, כי עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהמפעילה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין המפעילה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
10.5.    רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעילה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושבו מועדי האספקה רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש או כל צד ג' כלשהו בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי המפעילה.
10.6.    אישור פעולת הרכישה והתחייבות המפעילה לאספקת המוצר לאחר שהמפעילה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהליי העבודה הקיימים בינן לבין המפעילה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה המפעילה רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר.  הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת המפעילה במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד המפעילה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. המפעילה  שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. יובהר, כי בין אם  צוין באתר המפעילה כי המוצר קיים במלאי, בין אם לא צוין באתר המפעילה כי המוצר אינו קיים במלאי ובין אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא המפעילה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר ובין נזק עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של המפעילה להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום לחברה, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי המפעילה.
10.7.    בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", ייבצר מהמפעילה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא המפעילה רשאית לבטל את ההתקשרות עם משתמש כלשהו. בסעיף זה, "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
10.8.    מובהר, כי המפעילה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.
10.9.    צילומי המוצרים המוצגים באתר מייצגים את המוצרים ככל האפשר, עם זאת יש לקחת בחשבון כי שוני באמצעי הצפייה (מסך מחשב, טלוויזיה , טלפון נייד וכו') כמו גם התאורה ההיקפית וכיול המסך בו נצפה המוצר יכולים לגרום לשינוי כזה או אחר בצבעים ובמרקמים הנצפים לעומת המוצר המודפס. המפעילה ממליצה כי הצפייה תעשה במסך איכותי וגדול ככל האפשר עם כמה שפחות תאורה היקפית.

10.10     המוצרים הנמכרים בחנות מיועדים לשימוש פנימי בלבד. לא תינתן אחריות על פריטים שנעשה בהם שימוש בתנאי חוץ וחשיפה למזג האוויר.
10.11.    המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והמפעילה לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש או לצד ג' כלשהו בגינם.
10.12.    במידה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או בפרטי העסקה, רשאית המפעילה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי מלא.
10.13.    הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך קליטת ההזמנה במערכת המפעילה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך קליטת ההזמנה כאמור, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
10.14.    הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
10.15.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, חלים תנאי השימוש באתר על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
10.16.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לחסום את גישתם לאתר של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי התקנון ו/או ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
10.17.    המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את המפעילה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב המפעילה או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.
10.18.    מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") החלות והתקפות במועד העסקה, הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר מצוין אחרת.

11.    שיטת המכירה

11.1.    המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה של  מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי בהתאם להוראות באתר ובתקנון זה.

12.    מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

12.1.    המפעילה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. המפעילה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. המפעילה תהא מחויבת באספקת מוצר אשר שולם במלואו בלבד, באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט להלן.
12.2.    המפעילה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של המפעילה לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.
12.3.    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני, תהיה רשאית המפעילה להעמיד את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
12.4.    המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית המשתמש תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, כהגדרתה לעיל. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון המשתמש בהתאם לתעריפי המשלוחים המפורטים להלן, אלא אם נקבע אחרת על ידי המפעילה.

13.    תעריפי המשלוחים:

13.1.    עלות המשלוח תחושב בעמוד התשלום בהתאם לסכום הרכישה ו/או משקל הפריטים ו/או גודל הפריטים.
13.2.   ניתן לבצע איסוף איסוף עצמי ללא עלות ממושב כפר אחים לאחר קבלת הודעה כי ההזמנה מוכנה לאיסוף. עם הגעת המשלוח נשוא ההזמנה אל החנות, ייצור נציג החנות קשר טלפוני עם המשתמש, ואת ההזמנה ניתן יהיה לאסוף במהלך שעות פעילות בתיאום מראש. המשלוח יישמר למשך 10 ימים בלבד ממועד משלוח ההודעה למשתמש כאמור.
13.3.    הנהלת המפעילה שומרת על זכותה לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עסקים הנספרים מיום ביצוע ההזמנה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). המפעילה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

14.    שירות לקוחות

14.1.    לפרטים ושאלות בנוגע לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בדואר אלקטרוני service@kotonaru.co.il ובטלפון מס' 052-2383842  או 052-6808081

15.    ביטולים

15.1.    משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,  כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בגינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה.
15.2.    ביטול עסקה/מכירה על ידי משתמש לפני תחילת הפקת המוצר: במידה שמשתמש מעוניין לבטל עסקה/מכירה קודם להדפסת המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות הלקוחות של המפעילה.
15.3.    על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמוצר הגיע למשתמש כשהוא פגום, רשאי המשתמש לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני service@kotonaru.co.il לשירות הלקוחות של המפעילה, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

16.    תנאי החזרה/החלפה

16.1.    שירותי ההפקה שהמפעילה מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.
16.2.    המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת המפעילה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
16.3.    משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין המפעילה מקבלת טובין בחזרה, ואין המפעילה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.
16.4.    בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע המפעילה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של המפעילה אליו יעביר הלקוח את המוצר. 
16.5.    ניתן להחזיר לחברה כל פריט על מנת לקבל זיכוי בגין הסכום ששולם עבור אותו הפריט, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
(1) לא נעשה בפריט כל שימוש;
(2) לא נגרם לפריט נזק או פגם;
(3) תווית המחיר עדיין מחוברת אל הפריט;
(4) הפריט באריזתו המקורית;
(5) הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור הפריט;
(6) אין מדובר במוצר שיוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.

17.    אחריות ושירות

17.1.    המפעילה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
17.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תקנון זה, יקנו לחברה את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי התקנון כאמור.

18.    קניין רוחני

18.1.    כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המפעילה בלבד.
18.2.    זכויות אלה חלות, בין היתר, על העיצוב הגרפי בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המקור של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
18.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם המפעילה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.
18.4.    אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בניגוד להוראות התקנון ו/או בלא לקבל את הסכמת המפעילה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מקור בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
18.5.    אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של המפעילה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם המפעילה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.